برای ارتباط و متصل کردن دو یا چند سیستم کامپیوتری به همدیگر از شبکه کامپیوتری استفاده می شود . تجهیزات شبکه به کار رفته در به دو بخش تجهیزات اکتیو و تجهیزات پسیو تقسیم می شوند .

تجهیزات اکتیو به آن دسته از تجهیزات گفته می شود که با سیگنال های الکترونیکی کار می کنند و آن ها را تولید ، تقویت ، مسیریابی ، اصلاح و ارزیابی می کنند . تجهیزات اکتیو با برق کار می کنند .

تجهیزات اکتیو سیگنال ها را به تجهیزات پسیو ارسال می کنند . تجهیزات پسیو با برق کار نمی کنند . در تولید ، تقویت یا اصلاح سیگنال ها نقشی ندارند و فقط سیگنال ها را منتقل می کنند .

آداپتور فیبر نوری (5)

پچ پنل (3)

سوئیچ شبکه (64)

کابل شبکه (4)